Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter
Denna dag, 2018-06-28, har följande policy upprättas för Edsbyn Arena AB.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn, kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer etc.), arbetsgivare, titel m.m.,
  • Information som du tillhandahåller oss vid möten samt i kommunikation
  • Personuppgifter som du, eller någon annan, tillhandahåller oss vid utförandet av vår verksamhet
  • Bankrelaterade uppgifter, så som bankkontonummer, kreditkortsnummer etc. för att kunna utföra våra åtaganden
  • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
  • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Automatiserat beslutsfattande
Vi utför inget automatiserat beslutsfattande (inkluderande profilering) avseende dina personuppgifter.

Säkerhet
Säkerheten för dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss varvid vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från manipulation, förlust, förstörelse samt mot att obehöriga personer får tillgång till dem.

Ansvar
Edsbyn arena AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Uppdatering av policyn
Denna Policy har blivit upprättad och uppdaterad i juni 2018. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera Policyn beroende på nya lagkrav och hur vi behandlar personuppgifter. Du kommer bli informerad om så sker och det är av betydelse för behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen tillse att kontinuerligt kontrollera om denna Policy har förändrats (en vid var tid uppdaterad version kommer att finnas på www.edsbynarena.se).

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på 0271–23625 eller office@edsbynarena.se
Personuppgiftsansvarig är Edsbyn Arena AB, org.nr, 556617-7530, Ovanåkersvägen 31, 828 34 Edsbyn.