Vi har idag byggt Sveriges första inomhusarena för bandy, och en rad andra aktiviteter, men utvecklingen av Arenan kommer att pågå ännu i flera år. Här på sajten kan Du hålla dig informerad om de senaste nyheterna och fakta kring bygget.

Allmän information

 
Vid informationsmötet som föregick nämndmötet där det beslöts att åter öppna arenan så framlade Tyréns, en av landets mest erkända konstruktörsbolag gällande limträkonstruktioner, fakta och beräkningar som visade att ingen risk föreligger för att arenan skall rasa på grund av de justeringar som gjorts på arenan för cirka 15 år sedan i samband med uppförandet av läktare, omklädningsrum, café Kuben, Pub Joe samt vip-läktare m.m.

Dock kunde vi på informationsmötet, precis som för snart 4 år sedan, konstatera att takets konstruktion är av en typ som efter raset vid Tarfalahallen klassats som en ”riskkonstruktion”. Utifrån denna klassning så har även takkonstruktionen besiktigas, på uppdrag av Ovanåkers kommun, utan väsentlig anmärkning.

Men då Miljö- och byggnadsnämnden samt Arenabolaget alltid önskar ta säkerheten först så beslutades det att Arenabolaget skall hålla taket fritt från nämnvärd snölast tills dess att bandysäsongen är klar och en fullskalig utredning kan göras. Detta var också något som nämnden villkorade i beslutet för återöppnandet varvid Tyréns, på uppdrag av Arenabolaget, också upprättade en så kallad snöskottningsplan som skickades in till kommunen.

Tyréns kompletterade också de gjorda beräkningarna för att påvisa att utan nämnvärd snölast på taket så föreligger heller ingen ökad risk i vare sig pelarkonstruktionen eller takkonstruktion även i det fall dolda fel och brister skulle föreligga i konstruktionen.

Detta har varit känd fakta för alla inblandade parter sedan länge och är något som vägdes in i nämndens beslut om att häva nyttjandeförbudet.

Så utifrån erkänd expertis så föreligger alltså ingen risk för ras utan allt tyder på att byggnaden klarar de laster och förutsättningar som var föreskrivna när arenan byggdes. Utifrån att Arenabolaget också har åtagit sig att skotta taket på arenan i händelse av kraftigt snöfall så föreligger heller ingen ökad risk även om en senare fullskalig utredning skulle hitta några nu okända brister.

Arenabolaget ser dock positivt på att, i tät dialog med Ovanåkers Kommun, göra en fullskalig analys av byggnaden i sin helhet och takkonstruktionen i synnerhet för att hitta förbättringsåtgärder som dels kan höja byggnadens säkerhet och robusthet ytterligare samt för att framtidssäkra den utifrån morgondagens regelverk och klimat.

Men om kommunens tjänstemän ändå, av någon oklar anledning, inte önskar att Edsbyns IF Bandy skall bedriva verksamhet i dessa lokaler så är det helt fritt att som hyresgäst för lokalerna avstå detta. Dock anser vi att det i så fall bör ske utifrån någon annan förevändning än rent byggnadstekniskt.

Vi vill också tydliggöra att Edsbyn Arena AB inte har några ekonomiska incitament att på kort sikt hålla hallen öppen.

För att vara transparent och undvikande eventuella missförstånd så vill vi även delge dokumentation som delvis ligger till grund för beslutet att inte stänga arenan.  

Slutbevis 2005-10-42 – se länk

Slutbevis 2010-10-19 — se länk

Utlåtande Edsbyn Arena — se länk

Besiktningsprotokoll — se länk 

Beräkningsdokumentation – se länk

Bilaga beräkningse länk

Styrelsen
Edsbyn Arena AB